ความเหมือนที่แตกต่างระหว่างใบหูกวางกับแทนทานิค

"ใบหูกวาง" กับ "Tantanic" , "Goldtantanic", "Aquatan" และ "Blue tannic"มีความเหมือนกันคือใช้เป็นตัวให้สารแทนนินเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม

13ความแตกต่างระหว่างใบหูกวางกับTantanic

ตารางเปรียบเทียบแสดงความแตกต่างระหว่าง "ใบหูกวาง" กับ "Tantanic" , "Goldtantanic", "Aquatan" และ "Blue tannic"
การเปรียบเทียบความแตกต่างใบหูกวางTantanic
1.อัตราการให้สารแทนนินให้สารแทนนิน 13% ต่อน้ำหนักใบหูกวางแห้ง 100 กรัม ให้สารแทนนิน 81% ต่อน้ำหนัก Tantanic 100 กรัม
2.การเกิดฝ้าเมือกที่ผิวน้ำเมื่อใช้งานมีการเกิดฝ้าเมือกที่ผิวน้ำไม่มีการเกิดฝ้าเมือกที่ผิวน้ำ
3.การละลายน้ำไม่สามารถละลายน้ำได้ดีละลายน้ำได้ทันที
4.การกำจัดคลอรีนในน้ำไม่สามารถกำจัดคลอรีนในน้ำได้จึงต้องมีการพักน้ำที่มีคลอรีนก่อนที่จะนำมาเลี้ยงปลาสามารถกำจัดคลอรีนในน้ำได้ทันทีจึงไม่มีการพักน้ำที่มีคลอรีนก่อนที่จะนำมาเลี้ยงปลา
5.การเน่าเสียมีการเน่าเสียเกิดขึ้นเมื่อแช่น้ำเป็นเวลานานไม่มีการเน่าเสียเกิดขึ้นเมื่อละลายน้ำ
6.กลิ่นมีกลิ่นเน่าเสียเกิดขึ้นเมื่อแช่น้ำเป็นเวลานานคงกลิ่นธรรมชาติไว้ตลอดเวลา
7.ความคงที่ในการให้สารแทนนินปริมาณสารแทนนินในใบหูกวางจะไม่คงที่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและวิธีการเก็บรักษาตลอดจนวิธีการหมักให้ปริมาณสารแทนนิน คงที่ต่อหน่วยการใช้
8.การปนเปื้อนสามารถปนเปื้อนได้ง่ายทั้งการปนเปื้อนจากสารอินทรีย์เช่นเชื้อรา และสารอนินทรีย์ เช่นคราบน้ำมัน ยาฆ่าแมลง เป็นต้นขบวนการผลิตจะผลิตจากโรงงานที่ได้มีการรับรองมาตรฐานและสารแทนนินที่นำมาใช้อยู่ในระดับเกรดที่ใช้เป็นอาหารมนุษย์ได้(Food grade)
9.การเก็บรักษาใช้พื้นที่ในการเก็บรักษามากและระยะเวลาเก็บไว้ได้ไม่นานโดยที่ระยะเวลาในการเก็บรักษาจะมีผลต่อการลดลงของคุณภาพใช้พื้นที่ในการเก็บรักษาน้อยและระยะเวลาเก็บไว้ได้ถึง 2 ปี โดยที่คุณภาพไม่มีการเปลี่ยนแปลง
10.วิธีการใช้งานต้องนำไปล้าง ตากแห้ง หรืออาจต้องนำใบหูกวางไปหมักก่อนเพื่อให้เกิดน้ำแทนนินจึงนำน้ำหมักไปใช้ได้ใช้งานได้ทันที
11.ระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ำขึ้นอยู่กับการเน่าเสียของใบหูกวางไม่มีการเน่าเสียของแทนทานิคจึงเพิ่มระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำออกไปได้อีก
12.การตกตะกอนของสารไม่สามารถทำให้สารตกตะกอนได้สามารถทำให้สารตกตะกอนได้น้ำที่มีการใช้แทนทานิค จึงใสเป็นระยะเวลานาน ตลอดจนเศษอาหารและมูลปลา จะมีการรวมตัวกันไม่ฟุ้งกระจาย
13.การกำจัดแอมโมเนียในน้ำยังไม่มีการรายงานผลการวิจัยในเรื่องนี้มีผลการทดสอบมาว่า แทนทานิคสามารถลดความเป็นพิษของแอมโมเนียในน้ำได้ โดยการรวมตัวแอมโมเนียให้อยู่ในรูปไม่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำ โดยดูจากสิ่งปฏิกูลที่พื้นตู้ปลาเมื่อสารละลายแทนทานิคเข้าไปจับกับแอมโมเนียสิ่งปฏิกูลที่พื้นตู้ปลาจะมีสีแดง


5
6

View all ...